KAMUN 2023 – Team – KAMUN 2023

KAMUN I 17-19 November 2023 I Karlsruhe, Germany

KAMUN 2023 – Team

Your KAMUN 2023 – Team
Your KAMUN Secretariat: Lena, Ansh, Silke
Your KAMUN Academics Team
Your KAMUN Socials Team
Your KAMUN Delegates Team
Your KAMUN Public Relations Team